Forretningsbetingelser

1. Virksomhedsoplysninger

Pluslaw v/ Advokat Thjelle Ehrenskjöld

Nygårdsvænget 15
2970 Hørsholm

Tel: 22 72 30 10

Web: www.pluslaw.dk
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Pengeinstitut: Danske Bank
Klientkonto: Reg. nr. 3409 Kontonr. 3411284875

CVR: DK 40 48 34 70

Advokat Thjelle Ehrenskjöld er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og han er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret, og der er stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler i HDI-Gerling, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, Danmark.

Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


2. Forretningsgang og omfang af ydelser

Advokatfirmaets ydelser omfanget heraf aftales løbende med klienten sammen med forudsætninger og forpligtelser for gennemførelse af sager og rådgivning.

Når en sag er oprettet, bekræfter Advokatfirmaet modtagelsen af opgaven. Efter aftale kan bekræftelsen være ledsaget af et skøn over opgavens forløb og anslåede tidsforbrug.

Ved modtagelsen af opgaven afsøges eventuelle forhold, der kan give anledning til habilitetskonflikter. Advokatfirmaet forbeholder sig ret til at afvise opgaver med henvisning til inhabilitet eller risiko herfor.

Advokatfirmaet er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Overholdelsen af disse regler påses af Advokatnævnet, som kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes. De regler der særligt gælder for udøvelsen af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Advokatfirmaet forpligter sig til at levere sine ydelser i overensstemmelse med disse regelsæt.


3. Salær

Advokatfirmaet beregner sig et salær af en rimelig størrelsesorden modsvarende opgavernes karakter og ydelsernes omfang.

I salæret er indeholdt alle de til opgavens udførelse medgåede timer til juridisk arbejde og undersøgelser, forberedelse, telefonsamtaler, korrespondance, dokumentudarbejdelse, møder, retsmøder, transport og andet, der måtte medgå til gennemførelse af opgaver i forbindelse med sagerne.

Timer kan opgøres til forskellige priser, der afhænger af medarbejderes kompetencer, specialviden, og erfaring.

Foruden medgået tid til indgår opgavernes karakter, kompleksitet, involverede økonomiske omfang, vigtighed, ansvarspådragelse samt sagers udfald ved opgørelsen af salæret.

Klienten kan undervejs til hver en tid få oplyst hidtidigt akkumuleret salær på opgørelsestidspunktet samt skønnet forventet salær for færdiggørelse af opgaver og sager.

Private klienter modtager altid information om skønnet forventet salær, og hvordan det er opgjort.

Øvrige udgifter og udlæg forbundet med udførelse af opgaver og gennemførelse af sager afholdes af klienten efter regning.


4. Betalingsbetingelser

Ydelser faktureres løbende ultimo måneden og slutfaktureres ved opgaver og sagers afslutning med tillæg af moms efter gældende regler herom.

Fakturering sker med betalingsbetingelser 14 dage netto. Ved for sen betaling beregnes rente i henhold til renteloven.


5. Klientmidler

Beløb indgået til klienter indsættes på klientkonti og forvaltes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Klienters indeståender på advokaters klientkonti er dækket af indskydergarantiformuen i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning op til et maksimum på EUR 100.000.

I tilfælde af et pengeinstituts konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på særskilte konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Pluslaw v/ Advokat Thjelle Ehrenskjöld påtager sig intet ansvar i tilfælde af kontoførende pengeinstituts konkurs.


6. Regler mod hvidvaskning

Advokatfirmaet er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskningsloven”), hvorefter der blandt andet skal indhentes oplysninger om klienters identitet.

Advokatfirmaet skal derfor modtage følgende dokumenter

For personer:

- Navn, adresse og cpr.nr., dokumenteret ved kopi af pas eller kørekort.

For kapitalselskaber og andre juridiske enheder:

- Virksomhedens navn, adresse, cvr.nr., selskabsform, ledelsen, tegningsregel,
- Navn, adresse, cvr.nr. eller cpr.nr. på ejer og/eller den person, der reelt kontrollerer virksomheden.

Denne dokumentation opbevares i mindst 5 år efter klientforholdets ophør.


7. Email

Vores email korrespondance er som udgangspunkt ikke krypteret, men sikker email kan modtages og sendes som defineret af NEMid/DanID på emailadressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Krypteringscertifikat kan hentes fra Den Offentlige Certifikatdatabase.
www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/information_om_nemid/sikker_e-mail/soeg_certifikat/.


8. Regulering og klageadgang

Pluslaw v/ Advokat Thjelle Ehrenskjöld er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Overholdelsen af disse regler påses af Advokatnævnet, som kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

De regler der særligt gælder for udøvelsen af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Skulle der opstå uenighed om honorar, sagsbehandlingen eller andet, og der ikke i mindelighed kan finde en løsning, kan tvisten afgøres af

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København V

Tel. 33 96 97 98
Web: www.advokatsamfundet.dk
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Pluslaw v/ Advokat Thjelle Ehrenskjöld anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

 

1. Juni 2021

Pluslaw
v/ Advokat Thjelle Ehrenskjöld